Viktig informasjon rundt lån fra selskap til aksjonær

8
okt

8. oktober 2015

Viktig informasjon rundt lån fra selskap til aksjonær

I forslag til statsbudsjett for 2016 ble det foreslått en endring som påvirker svært mange aksjonærer. Endringen er viktig å merke seg da den, hvis den blir vedtatt, gjelder fra og med fremleggelsesdatoen 7. oktober.
 

I statsbudsjettet som ble lagt frem i går foreslås det at lån som ytes fra selskap til personligaksjonær skal skattlegges som utbytte for aksjonæren. For 2016 foreslås det samtidig at utbyttebeskatningen øker til 28,75 %. Det betyr at dersom du låner kr 100 000 fra selskapet ditt, vil du få en umiddelbar utbyttebeskatning på 28 750. Hvordan en slik regel vil fungere i praksis er foreløpig ikke helt klart, men i ytterste konsekvens kan det også gjelde mellomregningskontoer og sikkerhetsstillelse selskapet gir til aksjonærens långivere. Endringen vil gjelde for låneopptak fra og med 7. oktober, samt lån som fornyes etter denne dato. Det er verdt å merke seg at lån som er tatt opp før denne datoen også vil bli behandlet som utbytte dersom det ikke blir betalt på forfall. Tilbakebetaling av utbyttebeskattede lån skal behandles som innskudd av ny kapital i selskapet, med økning i inngangsverdien og skattemessig innbetalt kapital som resultat.

Selv om budsjettet ikke er vedtatt enda, må du være klar over at nye lån og låneopptak etter 7. oktober ikke kan endres i etterkant dersom budsjettforslaget blir vedtatt. Det vil igjen kunne medføre store økonomiske konsekvenser.

Nedenfor er det litt mer utfyllende informasjon som er hentet fra forslaget til statsbudsjettet.

Utdrag fra Prop. 1 LS (2015-2016)

5.1 Skattlegging av lån

[…]

Departementet foreslår at det gis særskilte regler om at lån fra selskap til personlig aksjonær

skal anses som utbytte hos mottakeren og følgelig skattlegges etter aksjonærmodellen. Det innebærer at den delen av lånet eventuelt sammen med ordinært utbytte som overstiger skjermingsfradraget, skattlegges som alminnelig inntekt på aksjonærens hånd.

Det foreslås at nedbetaling av lån som tidligere er utbyttebeskattet, behandles som innskudd av ny kapital på aksjonærens hånd. Det innebærer at tilbakebetalingsbeløpet fordeles og legges til inngangsverdien på aksjonærens aksjer.

[…]

Departementet foreslår at reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær skal tre i kraft med virkning for lån som tas opp etter fremleggelsen av denne proposisjonen. Det vil si at lån som tas opp 7. oktober eller senere, omfattes av reglene om utbyttebeskatning.

[…]

Ved å ta opp lån kan aksjonærene få tilgang til midlene til private formål uten å ta ut utbytte. På denne måten kan aksjonærene utsette utbyttebeskatningen.

I enkelte tilfeller kan det reises spørsmål om lån fra selskap til personlige aksjonærer er reelle låneforhold. Hvis skattemyndighetene kommer til at det ikke foreligger en reell tilbakebetalingsplikt, kan lånet omklassifiseres til utbytte. Vurderingen av om det foreligger et lån med en reell og ubetinget tilbakebetalingsplikt, er ressurskrevende for skattemyndighetene. Slike saker innebærer en omfattende kartlegging og vurdering av faktum og vanskelige bevisvurderinger.

Departementet er enig med utvalget i at det bør innføres en regel om at lån fra selskap til personlige aksjonærer skatterettslig skal anses som utbytte på aksjonærens hånd. Dette vil fjerne tilpasningsmulighetene knyttet til lån fra selskap til personlig aksjonær. En slik regel vil også innebære at det ikke vil være behov for å ta stilling til om slike lån er reelle ved beskatningen av aksjonæren. Utbetalingen skal uansett behandles som utbytte hos mottakeren

[…]

Det innebærer at den delen av lånet eventuelt sammen med ordinært utbytte som overstiger skjermingsfradraget, skattlegges som alminnelig inntekt på aksjonærens hånd. Hvis det foreligger et reelt lån, skal lånet fortsatt behandles som et lån i andre sammenhenger. Det vil for eksempel si at det gis fradrag for gjelden i aksjonærens formuesskattegrunnlag. Departementet legger videre til grunn at den skattemessige behandlingen på aksjonærnivå ikke får betydning på selskapsnivå. Selskapene vil fortsatt behandle aksjonærlån som en fordring.

[…]

Departementets forslag om å anse aksjonærlån som utbytte er derfor begrenset til å gjelde for personlige aksjonærer. Regelen vil også omfatte lån til aksjonærens nærstående.

[…]

Hvis selskapet som den personlige aksjonæren er aksjonær i, inngår i et konsern, kan det tenkes at aksjonæren får lån fra andre selskap i konsernet for å unngå utbyttebeskatning. For å unngå slike tilpasninger foreslås det at regelen om utbyttebeskatning av aksjonærlån også skal gjelde hvis personlige aksjonærer får lån fra et annet selskap i samme konsern. I forslaget legges konserndefinisjonen i aksjeloven og allmennaksjeloven til grunn.

[…]

Departementet foreslår derfor at reglene om utbyttebeskatning av lån også skal gjelde sikkerhetsstillelse og tilfeller der lånet ikke gis direkte fra selskapet, men indirekte ved hjelp av en uavhengig part.

[…]

Departementet er enig med utvalget i at tilbakebetaling av lån kan behandles som innskudd av ny kapital på aksjonærens hånd. Det innebærer at tilbakebetalingsbeløpet fordeles og legges til inngangsverdien på aksjonærens aksjer. Det sikrer at midlene ikke skattlegges en gang til ved senere realisasjon av aksjene. Når tilbakebetalingsbeløpet legges til inngangsverdien, vil det også øke aksjonærens skjermingsgrunnlag tilsvarende.

Nedbetalingsbeløpet må også legges til aksjonærens skatteposisjon innbetalt kapital.

[…]

I noen tilfeller kan hele eller deler av lånet gjøres opp ved at det motregnes mot senere utbytte fra selskapet. I slike tilfeller er utbyttet i realiteten beskattet i forbindelse med låneopptaket. Departementet foreslår derfor at aksjonæren skal kunne motregne utbytte mot tidligere beskattede lån uten ytterligere beskatning.

Ettergivelse av lån anses i utgangspunktet som utbytte for aksjonæren. Hvis lånet tidligere er skattlagt, er det utbyttet ettergivelsen representerer, i realiteten beskattet ved låneopptaket. Ettergivelse av lån som tidligere er skattlagt som utbytte, bør derfor ikke ha skattemessige konsekvenser for aksjonæren.

[…]

Skatteutvalget legger til grunn at det ikke vil være nødvendig å ta stilling til hva som er markedsmessig rente på lån som skattlegges som utbytte. Departementet er enig i at det ikke bør være noe skattemessig krav til rente på lån som skattlegges som utbytte på aksjonærens hånd. Dette vil også innebære en forenkling av systemet.

Hvis det beregnes renter på aksjonærlån som er skattlagt, legger departementet til grunn at rentene behandles på ordinær måte. Det vil si at rentebetalingene er fradragsberettiget for aksjonæren og skattepliktig for selskapet.

Har du noen spørsmål kan du kontakte:

 

Siri Nilssen
CEO 
Amesto AccountHouse
siri.nilssen@amesto.no 

 

Torstein Heggen
Kvalitetsansvarlig 
Amesto AccountHouse
Torstein.Heggen@amesto.no