Unngå å betale skatt av lånte penger

17
feb

17. februar 2016

Unngå å betale skatt av lånte penger

Å ta opp lån fra selskap man har eierandel i kan, i mange tilfeller, medføre en stor skattekostnad. Unngå skatteplikt – hold deg innenfor unntaksreglene.
 

Hvordan unngå å betale skatt av lånte penger?

Vi har tidligere skrevet om at det i forslag til statsbudsjett for 2016 ble foreslått at låneopptak fra selskap til personlig aksjonær vil bli beskattet på samme måte som utbytte. Forslaget ble vedtatt før jul (se skatteloven § 10-11 (4)), men Finansdepartementet har nylig kommet med unntak som gjør at reglene ikke slår like urettferdig ut som først fryktet.

Generelt vil det være slik at alle lån fra selskap til aksjonær vil beskattes som om det ble vedtatt utbytte til aksjonæren. Det er likevel unntak ved følgende transaksjoner: 

1. Lån (kreditt) eller sikkerhetsstillelse fra finansforetak (f.eks. fra bank)
2. Lån under kr 100 000 dersom lånet innfris innen 60 dager etter at det ble gitt
3. Kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, under forutsetning at fordringen innfris innen 30 dager etter at den ble gitt
4. Lån eller sikkerhetsstillelse som ytes fra arbeidsgiver dersom arbeidstakeren på lånetidspunktet ikke direkte eller indirekte eier mer enn fem prosent av aksjene. 

Jeg vil videre forklare hva de ulike unntakene betyr i praksis for aksjonæren.

1. Lån eller sikkerhetsstillelse fra finansforetak

Dersom man eier aksjer eller andeler i et finansforetak, for eksempel en bank, kan man likevel få lån eller sikkerhetsstillelse fra selskapet uten at dette vil beskattes som om man tok ut utbytte.

2. Lån under kr 100 000 som innfris innen 60 dager

Aksjonæren kan låne inntil kr 100 000 fra selskapet så lenge beløpet tilbakebetales innen 60 dager fra lånet ble gitt. Det er verdt å merke seg at dette er absolutte grenser, så dersom man låner mer enn kr 100 000 eller ikke tilbakebetaler før det har gått 61 dager, vil lånet i sin helhet bli skattlagt som utbytte.

3. Kundefordringer som et ledd i selskapets ordinære virksomhet

Å kjøpe varer eller tjenester fra et selskap på kreditt er også en form for låneopptak. Aksjonæren kan likevel kjøpe varer og tjenester fra selskapet på kreditt uten at dette blir beskattet som utbytte. Det er et krav at kreditten blir betalt innen 30 dager etter at kreditten ble gitt. Det er også verdt å merke seg at dette skal være en del av selskapets ordinære virksomhet. Dersom kreditten oppstår på grunn av ekstraordinære hendelser i virksomheten, vil unntaket ikke kunne benyttes.

4. Lån eller sikkerhetsstillelse fra arbeidsgiver til aksjonær med eierandel mindre enn fem prosent

Dersom man som arbeidstaker eier eller kontrollerer mindre enn fem prosent av aksjene, vil man ikke bli utbyttebeskattet for lån fra selskapet. Merk at man må være arbeidstaker, enten i selskapet direkte eller i et selskap i samme konsern. Dersom man sitter som passiv eier (altså at man eier aksjer, men ikke arbeider i virksomheten) kan ikke unntaket benyttes.

Verdt å merke seg

Reglene vi her snakker om gjelder kun for personlige aksjonærer – altså at en person eier aksjer/andeler. 

Det er ikke bare direkte eierandeler som er avgjørende for skatteplikten. Dersom man kontrollerer mer, men eier mindre, enn fem prosent av selskapet, vil også reglene slå til. Det kan for eksempel oppstå ved A- og B-aksjer med forskjellig stemmerett i generalforsamling. Eiendeler som tilhører låntakerens nærstående vil gi samme skatteplikt som om det var låntaker selv som eide aksjene. Som nærstående regnes i denne sammenheng ektefelle, samboer eller person som den ansatte er i slekt eller svogerskap med i opp eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som onkel eller tante.  

For 2016 er utbyttebeskatningen øket til 28,75 %. Det betyr at dersom du låner kr 100 000 fra selskapet ditt (og det ikke faller inn under noen av de ovennevnte unntakene), vil du få en umiddelbar utbyttebeskatning på kr 28 750. 

Reglen gjelder for låneopptak fra og med 7. oktober, samt lån som fornyes etter denne dato. Det er verdt å merke seg at lån som er tatt opp før denne datoen også vil bli behandlet som utbytte dersom det ikke blir betalt på forfall. 

Tilbakebetaling av utbyttebeskattede lån skal behandles som innskudd av ny kapital i selskapet, med økning i inngangsverdien og skattemessig innbetalt kapital som resultat. I praksis får man altså ikke den betalte skatten tilbake før man eventuelt avhender aksjene.

For å unngå å måtte betale skatt av lån du skal tilbakebetale, er det viktig å holde seg innenfor de fastsatte unntakstilfellene. Å gjøre en feil kan medføre et alvorlig likviditetsproblem for aksjonæren, så spør oss gjerne før transaksjonen gjennomføres dersom du ikke er helt sikker på at du vet hva du gjør.

Hva må du passe på som aksjonær?

Innrapportering av lån som skal beskattes som utbytte skal gjøres på aksjonærregisteroppgaven. Den nevnte oppgaven er det selskapet som er ansvarlig for å levere, og opplysningene skal komme på den forhåndsutfylte selvangivelsen for aksjonæren. Som privatperson har man imidlertid et selvstendig ansvar for at innlevert selvangivelse er korrekt. Enkelte ganger gjøres det feil i aksjonærregisteroppgaven, og ettersom forskriften som omhandler unntakene kom etter fristen for innlevering av oppgaven, er det i år ekstra viktig å kontrollere at de forhåndsutfylte opplysningene i selvangivelsen er korrekte. 

 

Torstein Heggen
Kvalitetsansvarlig

Amesto AccountHouse
Torstein.heggen@amesto.no