Oops! Dette burde jeg tenkt på før…

2
mai

2. mai 2018

Oops! Dette burde jeg tenkt på før…

Er du en av dem som synes det er vanskelig å få organisert gjøremålene og som venter i det lengste med å få dem unnagjort? Er du en av dem som aldri får ryddet bort juletrelysene før våren kommer? Eller står takboksen fortsatt på bilen når skisesongen er der igjen? Du er ikke alene!

Å utsette oppgaver vi på forhånd har bestemt oss for å gjøre, selv om vi er klar over at dette kan medføre uheldige konsekvenser, kalles å prokrastinere. Alle prokrastinerer innimellom, men bortimot hver femte person gjør det så ofte at det blir et problem for dem. De utsetter de vanskelige eller kjedelige oppgavene og ser seg heller om etter andre, gjerne mer lystbetonte gjøremål. Selve ordet kommer av latin «pro» (for) og «crastino» (det som angår morgendagen).

Og visst kan det være fristende å vente til i morgen, men det er ikke nødvendigvis så smart. Når vi utsetter ting kan det gjøre oss stresset, vi blir mindre produktive og det gir oss dårlig samvittighet. Selv om det kan virke fristende å utsette ting i øyeblikket, blir altså konsekvensene på lengre sikt ikke så bra. Det reduserer faktisk livskvaliteten din!

Regnskapsføring er forbundet med strenge krav og stramme tidsfrister. Noe av det viktigste å ha kontroll på er fristene for innbetaling av skatter, avgifter og innlevering av ulike papirer til Skatteetaten. Det er mye som skal leveres og betales til bestemte frister i løpet av regnskapsåret og det kan koste bedriften dyrt å ikke overholde disse.

Hva er konsekvensen av å ikke levere tidsnok eller å betale for sent?

Hvis du ikke leverer og betaler det du skal innen gitte frister eller leverer ukorrekte opplysninger i skattemeldingen, kan du risikere å bli ilagt ulike former for gebyrer eller tilleggsskatt. Slike overtredelser kan fort bli dyrt. Leverer du for eksempel aksjonærregisteroppgaven for sent, er satsen et rettsgebyr på 1130 kroner dagen og maksbeløpet kan komme opp i 56 500 kroner.

Gebyr kan også bli ilagt hvis virksomheten for eksempel ikke retter seg etter pålegg om bokføring. For slike bokføringspålegg kan maksbeløpet summere seg til hele 1 000 000 kroner.

Det finnes tre ulike former for økonomiske konsekvenser du kan pådra deg i denne sammenhengen.

Tvangsmulkt

Tvangsmulkt er en daglig mulkt for virksomheter som ikke leverer opplysningene de skal innen frist. Alle virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold, kan bli ilagt tvangsmulkt hvis de ikke leverer opplysningene de har plikt til innen fristen. 

Du kan få tvangsmulkt ved manglende innlevering av Aksjonærregisteroppgaven, MVA-meldingen, A-meldingen, Skattemeldingen for personlig næringsdrivende/aksjeselskap og tredjepartsopplysninger (grunnlagsdata). 

Tilleggsskatt

Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Du har selv plikt til å gi riktige og fullstendige opplysninger. Tilleggsskatten er 20 prosent av den skattemessige fordelen, men i grove tilfeller har Skatteetaten mulighet til å gi skjerpet tilleggsskatt. Den høyeste samlede tilleggsskatten kan bli 60 prosent ved ekstra grove tilfeller.

Overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr ilegges hvis du ikke overholder opplysningsplikt som tredjepart. Det vil si å levere opplysninger om andre til Skatteetaten. Dette kan for eksempel være opplysninger om inntekt og formue. Du kan også bli ilagt gebyr hvis du ikke medvirker til kontroll eller ikke fører og oppbevarer personallister. 

Mer om de satsene for tvangsmulkt, tilleggsskatt og overtredelsesgebyr kan du lese på skatteetaten.no.

I oversikten under finner du frister som er viktig for deg som har ansvar eller oppgaver knyttet til lønn, bokføring, rapportering, årsregnskap med mer.  

JANUAR

05. Innsending av A-melding (desember)

15. Betaling av arbeidsgiveravgift/forskuddstrekk (6.Termin)

31. Siste frist for levering av aksjonærregisteroppgave – elektronisk og på papir

FEBRUAR

01.  Sammenstilling (årsoppgave) til arbeidstaker

01.  Frist for søknad om mva-melding for årstermin (omsetning < kr 1 000 000)

05.  Innsending av A-melding (januar)

10.  Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (6. termin)

15.  Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (1.termin) 

MARS

05. Innsending av A-melding (februar)

10. Innlevering av mva-melding for årstermin og betaling av merverdiavgift

15. Betaling av arbeidsgiveravgift/forskuddstrekk (1.Termin)

15. Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (1.termin) 

APRIL

05. Innsending av A-melding (mars)

10. Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (1. termin)

15. Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (2.termin)

MAI

05. Innsending av A-melding (April)

15. Betaling av arbeidsgiveravgift/forskuddstrekk (2.Termin)

15. Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (2.termin) 

31. Innlevering av skattemelding for næringsdrivende

31. Innlevering av skattemelding for selskaper

31. Betaling av tilleggsforskudd

JUNI

05. Innsending av A-melding (mai)

10. Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (2. termin)

30. Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning er 6 mnd etter regnskapsårets slutt. For de aller fleste blir da dette 30. juni. Husk innsending senest etter 1 mnd.

JULI

05. Innsending av A-melding (juni)

15. Betaling av arbeidsgiveravgift/forskuddstrekk (3.Termin)


AUGUST

05. Innsending av A-melding (juli)

31. Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (3. termin)

SEPTEMBER

01. Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner 

05. Innsending av A-melding (august)

15. Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (3.termin)

15. Betaling av arbeidsgiveravgift/forskuddstrekk (4.Termin)

OKTOBER

05. Innsending av A-melding (september) 

10. Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (4. termin)

NOVEMBER

05. Innsending av A-melding (oktober)

15.Betaling av arbeidsgiveravgift/forskuddstrekk (5.Termin)

15. Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (4.termin)

DESEMBER

01. Frist for søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær to-månedlig mva-melding

05. Innsending av A-melding (november) 

10. Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (5. termin)

Obs! Er forfall på en helgedag eller helligdag utsettes fristen til påfølgende første virkedag.

Så hvordan unngå en kamp mot klokken og et stort inntak av koffeinholdig drikke natten før fristen?

Problemet med å utsette viktige oppgaver er at sluttresultatet ofte ikke blir like bra som om man hadde hatt god tid på seg. Legger du til deg vanen med å utsette er dette plutselig en uvane som er vond å vende. Fristene kommer hyppig og når man først havner bakpå er det lett for at ting forsvinner ut av kontroll.

Så hvordan kan du huske på alt? Viktige stikkord er planlegging og disiplin, som gir deg oversikt og kontroll. Du får økt livskvalitet som belønning.

Legg grunnlaget gjennom en realistisk vurdering av hvor mye av regnskapet ditt du har tid og kompetanse til å føre selv og hva du bør få hjelp til. Legg en plan over oppgaver du må gjøre og når, del større oppgaver i mindre deler og sett deg tydelige, ufravikelige mål om å levere!

Får du hjelp av en ekstern regnskapsfører, får du også hjelp med å huske på fristene, men husk at det til syvende og siste er foretaket ditt som får regningen på alle eventuelle forsinkelsesgebyrer og tilleggsskatter. Er du en som stadig glemmer viktige frister, er det dessuten lettere å komme i Skatteetatens søkelys med tanke på bokettersyn.

Sørg derfor for å ha oversikt!