Er nøkkeltall nøkkelen til suksess?

24
mai

24. mai 2019

Er nøkkeltall nøkkelen til suksess?

Nøkkeltallene er det første en økonom vurderer når de analyserer den økonomiske statusen til en bedrift. Dette er tall som gjør det mulig å tolke og analysere resultatmessige effekter, og som gir grunnleggende forretningsforståelse både for egen og konkurrerende virksomheter.

For å analysere den økonomiske tilstanden i en bedrift er det vanlig å ta utgangspunkt i utvalgte nøkkeltall. Disse nøkkeltallene gir raskt en pekepinn på bedriftens status og viser hva du eventuelt bør fokusere på, dersom ting ikke går som ønsket. Grunnleggende forretningsforståelse og kunnskap om nøkkeltall er viktig for å forstå både din egen og konkurrerende virksomheter. Bruk av nøkkeltall betyr at du kan arbeide mer forretningsorientert og påvirke organisasjonens retning på en måte som ikke ville vært mulig uten samme forståelse av virksomheten.

Ulike typer nøkkeltall

Det finnes mange nøkkeltall man kan bruke for å analysere hvordan virksomheten gjør det. Hvilke man velger kommer an på hva man vil analysere. Blant de vanligste finner man dekningsgrad, totalkapitalrentabilitet, gjeldsgrad, soliditet og likviditetsgrad. Til sammen gir disse en indikator på hvordan virksomheten drives. Lenke til blogginnlegg «Visualisering av tall gir bedre innsikt og bedre kontroll»

Lønnsomheten

Lønnsomhet er som regel det først man ser på når man skal vurdere bedriftens økonomiske situasjon. Dersom en bedrift skal overleve, må den tjene penger. Det første sjekkpunktet bør derfor være om bedriften kan vise til en omsetningsvekst. Veksten trenger ikke nødvendigvis å være bratt, men en jevn og stabil vekst er bevegelse i riktig retning og en god indikator på sunn drift. Dersom inntektene stiger er det også helt naturlig at kostnadene stiger, men et mål på god drift er at kostnadene prosentvis øker mindre enn inntektene. Det betyr at bedriften tjener mer penger, jo høyere inntektene er. Et vanlig nøkkeltall for å analysere lønnsomheten er dekningsgrad. Dekningsgraden forteller hvor mye som er igjen av salgsinntektene til å dekke faste kostnader.

Soliditeten

Soliditeten til bedriften sier noe om bedriftens evne til å tåle tap. En sunn bedrift har nok egenkapital å tære på slik at den fortsatt kan betale for seg i dårlige tider. Det enkleste og mest åpenbare soliditetsnøkkeltallet er gjeldsgrad. Dette tallet får man ved å dele gjeld på egenkapital. Desto lavere dette tallet er, desto mer solid er selskapet. For å vurdere soliditeten kan du også regne ut bedriftens egenkapitalandel, som viser hvor mye av bedriftens eiendeler som er finansiert av egenkapital. En høy egenkapitalandel indikerer at bedriften har evne til å tåle tap. Egenkapitalandelen beregnes ved å dele egenkapital på totalkapitalen. Selv om høy soliditet som regel indikerer noe positivt, kan det i noen tilfeller også være et resultat av manglende utvikling og investering. Andre ganger kan dårlig soliditet være et resultat av rask ekspansjon og investeringer, noe som er både naturlig og nødvendig i visse perioder. De ulike nøkkeltallene bør derfor sees i sammenheng med andre forhold før man kan gjøre en presis vurdering.

Likviditeten

Likviditeten sier noe om bedriftens evne til å betale sine løpende forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditet regnes ut ifra kontanter og beholdninger som lett kan omsettes, og er derfor særlig et uttrykk for bedriftens evne til å betale for sine kortsiktige betalingsforpliktelser. Likviditetsgraden kan regnes ut ved å dele omløpsmidler på kortsiktig gjeld. Omløpsmidler er midler som raskt kan gjøres om til kontanter, for eksempel varelager, betalingsmidler eller verdipapir. I en virksomhet kan det være nyttig å ha et likviditetsbudsjett som gir oversikt over planlagte inn- og utbetalinger, slik at man vet om man har penger til å betale de løpende utgiftene.

Nøkkeltall er basert på tilbakelagte forhold

Det er på ingen måte galt å lede gjennom å måle resultater. Det er både viktig og nødvendig for å holde kontroll på at virksomheten utvikler seg i riktig retning. Utfordringen med resultater og nøkkeltall, er at de er basert på etterskuddsvis indikatorer. Dette kan skape en illusjon av oversikt og kontroll hvis man ikke samtidig har oversikt over hva som er de faktiske driverne bak resultatene. En sprinters resultater måles i hundredeler, men det er ikke den nøyaktige prestasjonsmålingen som driver fram resultatforbedring. På samme måte viser nøkkeltallene bedriftens tilstand, men skaper ikke i seg selv resultater. Resultatforbedring dreier seg om å påvirke atferden bak prestasjonen og derfor er det så viktig at ledelse ikke erstattes av målinger. Som leder gjelder det å identifisere de aktivitetene hos medarbeideren som skaper verdi, og videre jobbe for å motivere hver enkelt til å yte sitt beste i utførelsen.