Code of Conduct.

Amestos virksomheter skal drives i tråd med konsernets grunnholdninger og Code of Conduct, hvor hovedmålet er å utvikle mennesker og skape verdier. Vårt mål er å få ansatte til å trives ved å behandle hver enkelt individuelt og med respekt. Ansatte skal oppfordres til å utvikle sine evner, og vi skal etterstrebe stillingssikkerhet i konsernet.

FNs bærekraftsmål

Amestos retningslinjer for samfunnsansvar og etikk uttrykker konsernets forpliktelser knyttet til sentrale ansvarstemaer som menneskerettigheter, helse, miljø og sikkerhet og anti-korrupsjon. Disse er basert på FNs menneskerettighetserklæring, ILOs kjernekonvensjoner og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Amesto er tilsluttet FNs Global Compact, og har forpliktet seg i forhold til Global Compacts målsettinger knyttet til menneskerettigheter, miljøhåndtering og anti-korrupsjon. Amesto sluttet seg til FN-initiativet i 2012, på initiativ fra konsernsjef Arild Spandow. Vi bruker FNs bærekraftsmål som et rammeverk for de prosjektene vi jobber med.

Mer om målene vi støtter

Vi er

Verdiskapere.

Icon

Møt våre intraprenører

I Amesto har vi mange intraprenører som velger å bruke sine gründergener i en allerede etablert organisasjon fremfor å etablere egen virksomhet. Bli bedre kjent med våre intraprenører!


Icon

Miljøfyrtårn

Amesto er et Miljøfyrtårn. Vår misjon er at ansatte skal være stolte over å jobbe i en bedrift som er fremtidsrettet og bevisst sitt miljøansvar.


Icon

FNs bærekraftsmål

Amesto bruker FNs bærekraftsmål (STGs) som et rammeverk for de prosjektene vi jobber med. Vi er en mangfoldig bedrift, med flere selskap og satsinger. Vi jobber strategisk, gjennom våre virksomheter med...