<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

50% kvinner er ikke mangfold

HELT ÆRLIG.

50% kvinner er ikke mangfold.

Mangfoldsarbeid i bedriften

50% kvinner er ikke mangfold.

Helt ærlig. Tenker du også at du har gjort nok, når halvparten av ledergruppen er kvinner? Kjønnsbalanse er viktig, men det er ikke nok. Mangfold handler om å se hele mennesket og dyrke ulikheter i et miljø med like forutsetninger. Da først får du verdi av mangfold i bedriften din. Men hvor begynner du?

Ubevisste og forutinntatte holdninger har en tendens til å styre mangfoldsarbeidet, mener Heidi Nygjelten, HR-sjef i teknologiselskapet Amesto TechHouse. Selv jobber hun aktivt med mangfold i rekrutteringsprosesser og leder et større mangfoldsprosjekt i Amesto.

- Det ligger så enormt mye idérikdom i mangfold. Mangfold handler om akseptere, forstå og verdsette mennesker rundt deg. Det handler om ulike perspektiver og meninger, og det handler om verdien og kraften som ligger i våre ulikheter. Jeg er ikke i tvil om at viljen til å sikre mangfold ligger der, men underbevisstheten vår har en tendens til å trekke oss mot de som er mest «lik oss selv», enten det gjelder kjønn, alder, eller personlighet.

Loveleen Brenna, grunnlegger av Seema - senter for mangfoldsledelse, er langt på vei enig. Hun mener dog at mangfoldsdebatten i dag har et litt for problemorientert fokus.

- Etnisitet, kjønn, legning, alder er bare deler av det som inngår i det å være menneske, mangfold kan ikke defineres utelukkende fra matematiske prinsipper, legger Loveleen til.

Om en bedrift skal overleve og rekruttere mangfoldig er det i følge Loveleen viktig at ledelsen velger å sette seg inn i og forstå andre menneskers tenkning, preferanser, væremåter, kunnskap, innsikt, og forstå globale trender. Man må investere tid og krefter i å skape en inkluderende kultur, hvor mangfold er gjennomgående i alle deler av organisasjonen. Først da kan man virkelig realisere verdien i mangfoldet. - Det hjelper ikke med mangfold om du ikke evner å inkludere, supplerer Heidi.

Hvorfor bør du satse på mangfold?

Mangfold beriker arbeidslivet og bidrar direkte til lønnsomhet og verdiskapning, mener Ariane Spandow, Head of Social Corporate Value i Amesto. Kundesegmenter endrer seg raskt, spesielt i et globalt perspektiv. Selgere må i stadig økende grad tilpasse seg nye kundegrupper, nye kulturer og nye forretningsstrukturer.

- Det å lære av hverandre og være åpen for nye impulser og meninger, skaper økt dynamikk-, konkurranse- og handlekraft, mener Ariane. Ved å skape likeverdige muligheter for alle i arbeidslivet, legger vi et sterkere grunnlag for innovasjon og verdiskapning.

Temaet er også Galina Pivovarova, senior konsulent i Amesto Accounthouse brennende opptatt av. Hun er født og oppvokst i Russland og har med minioritetsbakgrunn kjent mangfoldsskepsis på kroppen.

- Folk har bedt meg skifte navn for å øke sjansene for ansettelse, men hvorfor skal jeg det? Navnet mitt er en viktig del av min identitet. Det er jo meg?

At hennes navn skiller seg ut i søknadsbunken mener hun bør bidra positivt heller enn negativt, fordi hun mener mangfold bidrar til å skape kraft og energi på arbeidsplassen. Ulikhetene mellom kollegaene ser hun på som en styrke, og mistenker at media har bidratt til å skape et negativt syn på ulike personligheter på arbeidsplassen.

- Sterke diskusjoner skaper ikke splid, men givende debatter og en felles drivkraft i oss alle.

For å realisere verdien av dette må vi utvide måten vi tenker på mener Heidi. Amesto har lenge hatt fokus på å øke kvinneandelen og aldersspennet i sammensetningen av ansatte, men ser parallelt på måter å øke mangfoldet på.

- Vi er selvfølgelig kjempestolte av en stadig økende andel kvinner i ledergruppen og økt bredde i konsernets aldersspenn. Men selv om dette er viktige målsettinger er vi nå opptatt av å øke bevisstheten rundt ulikheter i hele organisasjonen. Hvem ansetter vi, hvordan ansette vi og hvordan komplementerer den nye kompetansen den eksisterende?

- Forleden dag hørte jeg på en podcast hvor en bedriftsleder skrøt av å ha ansatt kun fra toppskolene i Norge. Men å kun ansette fra «de beste skolene» - hvor er mangfoldet i det, spør hun retorisk?

 

HVORDAN KAN DU STYRKE MANGFOLDET?

For å styrke mangfoldet må du starte med det helt grunnleggende, nemlig å bli bevisst din bedrifts mangfold. Hvem er det egentlig som jobber for deg? Hvilke komplementære styrker har disse? Hvilken kompetanse og bakgrunn har de? Hvilken kompetanse mangler du?

- Det er jo så enkelt som at vi må bli flinkere til å snakke med folk, mener Ariane. Vi må tørre å bli mer private, søke tilbakemeldinger og tilrettelegge for åpenhet. Samtidig må vi erkjenne at vi ikke alltid er verdensmestre selv, og bør hente inn hjelp utenfra til å starte arbeidet. Med Seemas kompetanse på mangfoldsledelse har vi fått viktig input i mangfoldsprosesser. 

- Mangfold fungerer ikke som et «pålagt» virkemiddel for å bedre en bedrifts omdømme, forklarer Loveleen. Om de ansatte ikke forstår hvorfor de skal drive med mangfold vil du møte motstand, og lønnsomhet og innovasjonskraft vil tilsvarende synke. Derfor må fordeler synliggjøres og holdninger styrkes.

For mange starter dette arbeidet allerede i rekrutteringsprosessen. Hvordan kan vi tiltrekke oss ulike mennesketyper, og hvordan kan flere inkluderes? Hvordan skal stillingsannonsen se ut, og hvilke ord og uttrykk og skal bruke?

- Det handler mye om å stille de rette spørsmålene, forklarer Heidi. Mangfold handler jo om å akseptere, omfavne og «utnytte» ulikheter, så åpenhet rundt mangfold må nødvendigvis speiles i annonsen. Det er selvfølgelig tilsvarende viktig med gode mekanismer for å sikre «mangfoldsawareness». Gode onboardingsprogrammer er viktig for den nyansatte, men det er tilsvarende viktig med inkludering av de allerede ansatte.

For å pleie, fange opp og dyrke forskjeller må man gi tid og rom for endring. Vær bevisst teamsammensetninger og ta grep for å spille hverandre gode. Be om innspill fra dine ansatte, og oppfordre til innspill og diskusjoner. Som leder er det viktig å skape trygge rammer og gir tillit til ressurser og kompetanse slik at mangfoldet kan utvikle seg optimalt.

 

 

Hvorfor er det viktig med mangfold i en bedrift?

Det å lære av hverandre og være åpen for nye impulser og meninger, skaper økt dynamikk-, konkurranse- og handlekraft. Ved å skape likeverdige ...

BUSINESS MED HODET OG HJERTET

Det er god business å tenke trippel bunnlinje - people, planet og profit. Våre verdier skaper stolthet og mening rundt den jobben vi gjør og ...

VI ER ALLTID PÅ JAKT ETTER VÅR NESTE KOLLEGA

Er det deg? Sjekk ut ledige stillinger i Amesto konsernet.