<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Psykisk helse og teknologi

THALE MARIE ØSTGÅRD

"Psykisk helse har ingen pauseknapp".

 

Dette løser data i kampen for god psykisk helse.

 2019 tok 650 nordmenn sitt eget liv. Helt ærlig. Er ikke det 650 for mange? Mange vil kanskje argumentere for økt bruk av menneskelige ressurser for å hjelpe de som har det vanskelig. Men hva om vi også kan redusere dette tallet ved bruk av teknologi? Marcus Solum i Amesto mener at noe av løsningen kan ligge i bedre struktur og tilgjengeliggjøring av informasjon gjennom Business Intelligence.

For terapeutene som fikk opplæring i traumebehandling ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og posttraumatisk stress (NKVTS) var oppfølgingsprosess mot pasienter tidligere en manuell affære. Loggføringen gjorde at det tok tid før de klarte å fange opp og gjøre tilpasninger i behandlingsløpene.

- Psykisk helse har ingen pauseknapp, utbryter psykiatrisk sykepleier Thale Marie Østgård. For å lykkes med behandling av de som sliter psykisk må vi ha systemer for å fange opp endringer i atferd på en systematisk og effektiv måte.

NKVTS hadde behov for en sanntidsløsning som kunne monitorere behandling, samle nye og historiske data og presentere dette på en enkel og oversiktlig måte. Dette skulle brukes som et ledd i behandlingsarbeidet for terapeutene og ble utgangspunktet for oppdraget som kom inn til Amesto, via samarbeidspartner Netigate. Power BI ble løsningen.

 

FRA INNSIKT TIL BEHANDLING

- Power BI er en Business Intelligence-løsning som skaper interaktive presentasjoner som organiserer og visualiserer data, forklarer Marcus. Løsningen gjør at man kan ta bedre beslutninger på bakgrunn av data, og gir mulighet til å koble sammen informasjon fra flere datakilder fra ulike systemer og plattformer. 

Løsningen for NKVTS ble utviklet i tråd med retningslinjer fra Norsk Datasenter, og er laget for å tilgjengeliggjøre men samtidig anonymisere mengder med data. Den anonymiserte dataen er tilgjengelig for terapeuter i hele landet, mens det kun er den faktiske pasientterapeuten som ser den unike pasientens datahistorikk via sikre servere og ID-koder

Psykologspesialist og forsker Harald Bækkelund ledet pilotprosjektet for NKVTS og forklarer at de tidlig så at løsningen kunne bidra til å redusere tiden til behandling, slik at terapeutene kunne tilby hjelp raskere enn før.

- I løpet av konsultasjonen fyller pasientene ut spørsmål via en Ipad. Så snart pasienten har svart får terapeuten opp en rapport med kurver og grafer. Her får også terapeutene opp viktig info som varsling om selvmordsfare, slik at behandler kan stille de ekstra spørsmålene for å avdekke underliggende faktorer og legge til rette for et raskt og riktig behandlingsløp.

- Tidligere var løsningen lagt opp slik at pasienten måtte vente til neste konsultasjon med å diskutere funn fra slike analyser. For en som sliter kan ventetiden bli lang. Derfor er denne løsningen så viktig, skyter Thale inn.

Digitalisering innen psykisk helse

Data er argumenterbart ikke bare viktig bare for økonomer og IT-ressurser. Data er viktig for de aller fleste fagfelt, psykisk helse inkludert.

- Korona er jo et godt eksempel på når teknologien blir viktig, forklarer Harald. For hva gjør vi for eksempel når det fysiske tjenesteapparatet blir nedstengt? Jo, da må vi lene oss på teknologi. Videomøter har for eksempel blitt allemannseie det siste året.

- Forskning viser faktisk at effekten av fysisk oppmøte ikke er så viktig som det man tidligere har antatt. Det betyr ikke at det ikke er viktig, men at det viktige er at man kan ta i bruk alternative arenaer for å løse utfordringer. Ikke minst er det viktig med databasert innsikt for å kunne måle riktig, legger Thale til.

Når det kommer til datamålinger er psykisk helse et komplekst fagfelt. Et brukket ben vil for eksempel være enklere å måle enn en brukket psyke.

- For å gi et bedre tilbud til pasienter, må vi ruste terapeutene til å bruke effektive behandlingsformer, men også gi dem innsikten de trenger for å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient. Denne dataen er ikke bare nyttig i forskningsøyemed, men for pasienten selv. Det kan utgjøre forskjellen mellom liv og død, forklarer Harald.

TAR VI GODE NOK VALG?

- I Amesto jobber vi etter det vi kaller en Trippel Bunnlinje, som er en modell som tar utgangspunkt i å måle virksomhetene ikke bare utfra et økonomisk perspektiv, men fra et perspektiv som også inkluderer mennesker og miljø, forklarer Marcus. Derfor har også oppdraget fra NKVTS vært viktig for oss; vi vil være med på å utgjøre en forskjell.

HVA ER EGENTLIG POWER BI?

Power BI er en Business intelligence løsning og et analyseverktøy. Her kan en koble sammen informasjon fra flere datakilder, ulike systemer og plattformer. Dette gir mulighet for å ta beslutninger basert på innsikt og fakta. Ønsker du å vite mer om Power BI?

DET ER DE SMÅ TINGENE, SOM UTGJØR DE STORE FORSKJELLENE

- Vi må løfte blikket, forklarer Marcus. Vi kan ikke bare sette oss ned og vente på at problemer forsvinner. Vi må ta et aktivt valg om å bidra inn til viktige saker.

 

 

 

- Se bare på katastrofen i Gjerdrum, legger Harald til. En katastrofe der vi kanskje skal inn og behandle store mengder med traumer og senvirkninger. Til å håndtere slike katastrofer må vi i tillegg til et godt terapeutapparat ha gode verktøy.

- Og verktøy som kan fange opp nyansene, avslutter Thale.

For ofte er det de små tingene, som utgjør de store forskjellene.

Business

Med hodet og hjertet.

Våre verdier skaper stolthet og mening rundt den jobben vi gjør og det selskapet vi bygger. Våre sosiale prosjekter er tett knyttet opp mot kjernevirksomheten. Å være verdiskapere med hodet og hjertet er dypt forankret gjennom våre eiere, ledere og mer enn 1000 ansatte. Det er en del av vårt DNA.