Code of Conduct i Amesto

Code of Conduct.

Amestos virksomheter skal drives i tråd med konsernets grunnholdninger og Code of Conduct, hvor hovedmålet er å utvikle mennesker og skape verdier. Vårt mål er å få ansatte til å trives ved å behandle hver enkelt individuelt og med respekt. Ansatte skal oppfordres til å utvikle sine evner, og vi skal etterstrebe stillingssikkerhet i konsernet.

FNs bærekraftsmål

Amestos retningslinjer for samfunnsansvar og etikk uttrykker konsernets forpliktelser knyttet til sentrale ansvarstemaer som menneskerettigheter, helse, miljø og sikkerhet og anti-korrupsjon. Disse er basert på FNs menneskerettighetserklæring, ILOs kjernekonvensjoner og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Amesto er tilsluttet FNs Global Compact, og har forpliktet seg i forhold til Global Compacts målsettinger knyttet til menneskerettigheter, miljøhåndtering og anti-korrupsjon. Amesto sluttet seg til FN-initiativet i 2012, på initiativ fra konsernsjef Arild Spandow. Vi bruker FNs bærekraftsmål som et rammeverk for de prosjektene vi jobber med.

Mer om målene vi støtter

Vi er

Verdiskapere.